Чытанне твораў у 10 класе

«Беларуская байка» (уклад. Э. Валасевіч)
Генадзь Бураўкін «Чытаю тайнапіс вачэй»
Анатоль Грачанікаў «Палессе»
Генрых Далідовіч «Гаспадар-камень»
«Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп)
Анатоль Дзялендзік «Чатыры крыжы на сонцы»
Алесь Жук «Халодная птушка»
Васіль Зуёнак «Маўчанне травы»
Еўдакія Лось «I каласуе даўгалецце…»
Зьмітрок Марозаў «Вяртанне да цішыні»
Iван Навуменка «Сасна пры дарозе»
Алесь Пісьмянкоў «Думаць вершы…»
«Прайсці праз зону» (уклад. I. Бутовіч)
Аляксей Пысін «Твае далоні»
Аляксей Пысін «Ёсць на свеце мой алень»
Алесь Разанаў «Вастрыё стралы»
Барыс Сачанка «Вечны кругазварот»
Янка Сіпакоў «Веча славянскіх балад»
Віктар Шніп «Гронка святла»
Яўгенія Янішчыц «Маналог вавёркі»
Тодар Кляшторны зб. «Кляновыя завеі» (2-3 вершы)
Міхась Лынькоў 2-3 апавяданні
Лукаш Калюга 2-3 апавяданні
Максім Гарэцкі 2-3 апавяданні
Максім Гарэцкі «На імперыялістычнай вайне»
Кандрат Крапіва «Брама неўміручасці»
Кандрат Крапіва 2-3 байкі
Змітрок Бядуля 2-3 творы
Міхась Зарэцкі 2 апавяданні
Вершы паэтаў-франтавікоў са зборніка «Іскры вечнага агню»
Кузьма Чорны «Трэцяе пакаленне»
Кузьма Чорны 2-3 апавяданні
Іван Мележ «Подых навальніцы»
Уладзімір Караткевіч «Ладдзя Роспачы»
Уладзімір Караткевіч вершы са зборніка «Быў. Ёсць. Буду»